Algemene voorwaarden

Om onze klanten de grootste zekerheid te kunnen bieden is Mascott bvba verzekerd tegen financieel onvermogen bij het GFG (Garantiefonds Reizen), aansluitingsnummer 9062, welke tussenkomt in geval van annulering of onderbreking van de vakantie door het onvermogen van de reisorganisator!

De  firma Mascott bvba is verzekerd overeenkomstig artikel 36 van de Wet van 16.02.1994 houdende het contract van reisorganisatie en van reisbemiddeling, alsook overeenkomstig het Koninklijk besluit van 25.04.1997, om bij financieel onvermogen zijn verplichtingen ten opzichte van de reiziger te respecteren.

Mascott bvba is sinds 2016 aangesloten bij VLARA, De Vlaamse associatie van Reisagenten. www.vlara.be

 

 

Reisvoorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakket reisovereenkomst

2.1

De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:de

1) voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

 1. de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
 2. de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
 3. de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
 4. de verstrekte maaltijden;
 5. de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
 6. ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
 7. de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
 8. of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

2) de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

3) de betalingsmodaliteiten;

4) het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5) algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

6) de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7) inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

 

2.2

De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

 

2.3

De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.

Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: informatie door de reiziger

3.1

De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

4.1

Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2

De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

 1. de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
 2. dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
 3. de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
 4. de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
 5. de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
 6. informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
 7. informatie over de interne klachtenbehandeling;
 8. informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
 9. informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3

Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

 1. de nodige ontvangstbewijzen
 2. de vouchers en vervoerbewijzen
 3. informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.
Artikel 5:De prijs

5.1

Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakket reisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend. 

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

 1. de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
 2. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
 3. de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn

5.2

Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding. 

5.3

Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4

In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten. 

Artikel 6:Betaling van de reissom

6.1

Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2

Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3

Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7:Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1

De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte stelt, en

2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

 

7.2

Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8:Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9:Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1

De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

 

9.2

Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

 

9.3

Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

 

9.4

Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1

 

De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

 a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of 

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd. 

10.2

In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11:Opzegging door de reiziger

11.1

De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.

In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2

De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

 11.3

De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12:Non–conformiteit tijdens de reis

12.1

De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2

Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3

Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4

Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6

Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7

De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8

De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9

De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13:Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14:Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1

De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2

Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15:Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1

De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2

De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

 15.3

De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16:Verplichting tot bijstand

16.1

De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2

Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1

Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

 17.2

Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

 17.3

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

 18.2

Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

 18.3

Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

 18.4

Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

 18.5

Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2

De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

 19.3

De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

 19.4

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

 19.5

Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Bijzondere reisvoorwaarden “Off the beaten Track” 

In aanvulling op de algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen vzw worden hierbij bijzondere reisvoowaarden die eigen zijn aan de reisorganisator toegevoegd. Beiden maken bijgevolg de op uw contract toepasselijke contractvoorwaarden uit. De bijzondere reisvoorwaarden zijn opgenomen in deze tekst.

 1. RESERVATIE

Bij elke reservatie voor een reis uit het programma van Mascott Zeilreizen wordt er een bestelbon opgemaakt die door de reiziger dient te worden ondertekend. Na elke reservatie dient tevens een voorschot van 50% van de reissom te worden betaald en dit binnen de 3 dagen na boeking. Na ontvangst van het voorschot wordt de reservatie als definitief aanzien. Indien deze termijn niet gerespecteerd wordt heeft de reisorganisator het recht de reis te annuleren. Uiterlijk 6 weken voor afreis en na ontvangst van het saldofactuur, betaalt de reiziger het saldo. Door ondertekening van de bestelbon verklaart de reiziger kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen VZW, alsmede van de Bijzondere Voorwaarden eigen aan de reisorganisator en deze te aanvaarden.

 1. PRIJS

Via de website (in geval van een begeleide groepsreis met vaste afreisdatum) of via een apart opgemaakte reisbevestiging (in geval van een privé- of groepsreis à la carte), wordt per reis een duidelijke opsomming gemaakt van datgene wat in de prijs inbegrepen is en datgene wat niet in de reissom inbegrepen is. Overeenkomstig artikel 11 van de Reiscontractenwet van 16 februari 1944 kan de prijs van het Reiscontract worden herzien als gevolg van een wijziging in de wisselkoersen, de taksen en de vervoerskosten (met inbegrip van de brandstofkosten) en dit tot en met 21 dagen voor afreis. Alle gepubliceerde prijzen werden te goeder trouw berekend op de datum die op deze website vermeld wordt in de desbetreffende prijsopgave (in geval van een begeleide groepsreis met vaste afreisdatum) of op de datum van opmaak van de apart opgemaakte reisbevestiging en in de bijhorende prijsopgave (in geval van een privé- of groepsreis à la carte) en dit volgens de op de gepubliceerde data bekend zijnde tarieven, bijdragen, taksen en wisselkoersen. Verhogingen of verlagingen van taksen en/of heffingen en van de brandstoftoeslagen of kortingen na de per reis vermelde datum van prijsberekening worden netto bij de reissom gevoegd of er netto van afgetrokken. Fouten kunnen voorkomen, ook in onze prijsberekeningen. Wij behouden ons het recht voor deze fouten te corrigeren. Visumkosten zijn nooit in de prijs inbegrepen.

 1. ANNULATIE DOOR DE REIZIGER

Indien de reiziger de reis annuleert brengt dit kosten met zich mee. Hier volgt een overzicht van de kosten die toegepast worden, zelfs indien reden van annulatie overmacht of toeval is. De hierna vermelde percentages zijn van toepassingen op alle reizen in organisatie van Mascott Zeilreizen.

 • Tot 90 dagen voor afreis: 10% van de reissom.
 • Vanaf 89 dagen tot 30 dagen voor afreis: 25% van de reissom.
 • Vanaf 29 dagen tot 16 dagen voor afreis: 40% van de reissom.
 • Vanaf 15 dagen tot 4 dagen voor afreis: 70% van de reissom.
 • Vanaf 3 dagen voor afreis of in geval van afwezigheid bij vertrek: 100% van de reissom.

Belangrijke opmerkingen:

Visumkosten vallen nooit onder de annulatie-dekking.

Bij sommige reizen of onderdelen daarvan (bijv. internationale vluchten of bepaalde hotels) kunnen annuleringsbepalingen gelden, die afwijken van bovenstaande regeling. Indien de kosten die onze leverancier aan ons berekent hoger zijn dan in het vermelde overzicht, zijn wij genoodzaakt deze extra kosten aan u door te berekenen.

 1. REISFORMALITEITEN

Op de website van Mascott Zeireizen wordt duidelijk bij elke reis/bestemming vermeld over welke reisformaliteiten de reiziger dient te beschikken. Bij de meeste verre bestemmingen dient de reiziger naast de gebruikelijke, lokale identiteitskaart ook over een geldige internationale reispas en visum te beschikken. Controleer steeds of uw identiteitskaart en internationaal reispaspoort zeker nog geldig zijn tot 6 maanden na de terugreisdatum.

De reisorganisator neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken van de nodige documenten of het niet naleven van de verplichtingen door de reiziger. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit zijn verplicht om dit bij reservatie spontaan aan te geven aan Mascott Zeilreizen en dienen informatie over de nodige formaliteiten in te winnen bij de ambassade van het land van bestemming. Kinderen onder de 12 jaar dienen over een Kids-ID met foto te beschikken geldig tot 6 maanden na terugreisdatum. Afhankelijk van de bestemming dienen kinderen onder de 12 jaar ook te beschikken over een internationaal reispaspoort geldig tot 6 maanden na terugreisdatum en visum.

 1. REISROUTE

De reisroute van de rondreizen, zoals beschreven op de website en in de brochures/flyers van Macott Zeilreizen, kan ter plaatse gewijzigd worden indien dwingende redenen zich uitzonderlijk opdringen. Het kan hier gaan om overmacht, staking, weersomstandigheden of andere redenen.  In dergelijk geval wordt een alternatieve route voorzien waarbij getracht wordt om het voorziene programma en de geplande bezoeken zoveel mogelijk uit te voeren. De hotels vermeld in de programma’s kunnen altijd worden vervangen door gelijkwaardige hotels.

 1. PROBLEMEN TIJDENS DE REIS

Elk probleem tijdens uitvoering van een reis uit het programma van Mascott Zeilreizen moet zo snel mogelijk gemeld worden aan de vertegenwoordiger van Mascott Zeilreizen. Als dit niet kan aan diens lokale vertegenwoordiger. Indien een probleem tijdens de reis zelf niet gemeld wordt kan dit invloed hebben op eventueel latere schadeloosstelling.

 1. MAX. TOEGELATEN BAGAGE

Samen met het reisdocument wordt aan de reiziger een vijftal weken voor afreis alle informatie rond het juist-toegelaten bagagegewicht meegedeeld. Samen met deze documenten ontvangt de reiziger alle informatie rond beperkingen van vloeistoffen in handbagage, het juiste uur van afspraak en alle vluchtgegevens.

 1. MIN. AANTAL DEELNEMERS

Via de website wordt per afreis duidelijk het minimum aantal deelnemers opgegeven. Indien dit minimum aantal personen niet bereikt wordt, heeft Mascott Zeilreizen het recht de reis te annuleren. In voorkomend geval kan de reis alsnog plaatsvinden in groep of privé mits overleg met Mascott Zeilreizen rond prijs en andere voorwaarden.

 1. REISVERZEKERING

Mascott Zeilreizen raadt al zijn reizigers een bijkomende reisverzekering aan. De verzekeringsvoorwaarden liggen ter inzage in ons kantoor of kunnen op aanvraag worden doorgestuurd.

 1. BETALINGEN MET KREDIETKAART

Betalingen met kredietkaart zijn mogelijk, mits betaling van de transactiekost die toepasbaar is op de desbetreffende kredietkaart.

Bijzondere reisvoorwaarden Mascott zeilcharter

Artikel 1. Begrippen

 • Charterbedrijf: de verhuurder van het zeiljacht
 • Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverlener op het gebied van reizen
 • Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Vakantieganger en Mascott, alsook iedere wijziging of aanvulling daarop
 • Dienstovereenkomst: iedere overeenkomst tussen de Vakantieganger en het Charterbedrijf of dienstverlener, die tot stand is gekomen door de bemiddeling van Mascott
 • Vakantieganger: de wederpartij van Mascott bij een Overeenkomst


Artikel 2. Positie en verplichtingen van Mascott

 • Mascott handelt uitsluitend als (reis)agent. Dat betekent dat Mascott niet zelf als reisorganisator, Charterbedrijf en/of dienstverlener optreedt, maar dat Mascott uitsluitend adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van dienstovereenkomsten tussen de Vakantieganger en een Charterbedrijf en/of dienstverlener.
 • Als agent kan Mascott een reservering voor de Vakantieganger maken bij een Charterbedrijf en/of een andere dienstverlener. Mascott brengt daarmee een dienstovereenkomst tot stand tussen de Vakantieganger en de door de Vakantieganger gekozen Charterbedrijf en/of andere dienstverlener. Mascott is zelf geen partij bij die Dienstovereenkomst en ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Uitsluitend het Charterbedrijf en/of Dienstverlener, met wie de Vakantieganger een Dienstovereenkomst aangaat (al dan niet na bemiddeling door Mascott), is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Dienstovereenkomst.
 • Mascott is alleen aansprakelijk voor opzet of grove nalatigheid of plichtsverzuim bij de uitoefening van haar diensten als tussenpersoon / agent. Mascott opereert alleen als agent / bemiddelaar. Mascott aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid die redelijker wijze voortvloeit uit verschillen in opgegeven bouwjaar, afmetingen en uitrusting.
 • Mascott spant zich in om de door haar te verlenen werkzaamheden op het gebied van advies, informatieverstrekking en bemiddeling, zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Mascott garandeert evenwel geen resultaat.


Artikel 3. Verplichtingen Vakantieganger

 • De Vakantieganger verstrekt volledige persoonlijke gegevens van hemzelf en alle mede-Vakantiegangers op het moment dat deze door Mascott of het Charterbedrijf worden opgevraagd. Dat betekent dat de Vakantieganger onder meer de volgende informatie aan Mascott moet verstrekken: mobiele telefoon, e-mailadres, de persoonlijke bijzonderheden en/of lichamelijke en/of geestelijke situatie van alle mede-Vakantiegangers, zeil-cv van de Vakantieganger en mede-Vakantiegangers.
 • De Vakantieganger zorgt er voor dat hij (en zijn mede-Vakantiegangers) tijdig beschikt over geldige reisdocumenten en visa en dat zij voldoen aan eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied die nodig zijn voor de beoogde plaats van bestemming. Alle kosten voortvloeiend uit het ontbreken van enig (geldig) document komen voor rekening van de Vakantieganger.
 • De Vakantieganger staat ervoor in dat hij (of één van zijn mede-Vakantiegangers) beschikt over de vereiste diploma’s / vaarbewijzen en feitelijke kennis, ervaring en kunde om het zeiljacht op een verantwoorde manier te bevaren. De Vakantieganger zal te allen tijde de beginselen van goed zeemanschap in acht nemen. Voor het overige zal de Vakantieganger (en zullen diens mede-Vakantiegangers) zich strikt houden aan de met de Charteraar geloten dienstovereenkomst.
 • De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals havengelden, liggelden en kosten voor brandstof en water zijn voor rekening van de Vakantieganger.
 • Het jacht zal schoon, met een complete inventaris en in een goede staat van onderhoud worden aangeboden aan de Vakantieganger. Bij beëindiging van de charterperiode zal de Vakantieganger het jacht aan het Charterbedrijf overdragen in dezelfde staat als waarin het is ontvangen.
 • Vóór afvaart dient de Vakantieganger de conditielijst / check-in papieren voor akkoord te tekenen.
 • Indien de zich aan boord bevindende inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de Vakantieganger hiervan, vóór afvaart, het Charterbedrijf in kennis te stellen.

 

Artikel 4. Schade / verzekering

 • Voor schades aan het gehuurde object dient de Vakantieganger ter plaatse een borgsom te voldoen waarop alle schades en/of vermissingen kunnen worden ingehouden. Deze borgsom wordt ter plaatse dan wel uiterlijk binnen 14 dagen na terugkeer terugbetaald indien geen schades zijn opgekomen.
 • De Vakantieganger moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan het Charterbedrijf meedelen.
 • De Vakantieganger is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig ontstaan gedurende de huurperiode voor zover deze schade niet onder de verantwoordelijkheid valt van het Charterbedrijf zoals slijtage, ouderdom, gebreken in het onderhoud e.d.
 • Alle jachten zijn verzekerd door het Charterbedrijf.

 

Artikel 5. Overeenkomst met Charterbedrijf / Dienstverlener

 • De Vakantieganger is gebonden aan de in zijn opdracht door Mascott gesloten Dienstovereenkomst met een Charterbedrijf en/of Dienstverlener. Telefonische reserveringen en/of toezeggingen per e-mail of via de website worden daarbij tevens als opdracht van de Vakantieganger aan Mascott beschouwd.
 • De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van het Charterbedrijf en/of Dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk door Mascott aan de Vakantieganger worden doorgegeven en doorberekend.
 • Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen in aanbiedingen, bevestigingen en/of Dienstovereenkomsten binden Mascott niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde Vakantieganger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
 • Mascott zal de voor de Vakantieganger bemiddelde Dienstovereenkomsten zo spoedig mogelijk schriftelijk (per e-mail of per post) aan de Vakantieganger bevestigen.
 • De Vakantieganger is zowel tegenover Mascott als tegenover het Charterbedrijf / Dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Dienstovereenkomst. Heeft de Vakantieganger tevens voor andere personen gereserveerd, dan zijn die mede-Vakantiegangers voor hun aandeel in de Dienstovereenkomst mede aansprakelijk.

 

 

Artikel 6. Wijziging en/of annulering door de Vakantieganger

 • Indien op verzoek van de Vakantieganger een annulering plaatsvindt van een reeds gesloten Dienstovereenkomst met een Charterbedrijf en/of Dienstverlener (of daarin op verzoek van de Vakantieganger wijzigingen worden aangebracht), dan zullen alle daaraan verbonden kosten voor rekening komen van de Vakantieganger.
 • In geval van annulering door de Vakantieganger is Mascott bevoegd om de reeds door haar in redelijkheid gemaakte kosten aan de Vakantieganger in rekening te brengen.


Artikel 7. Betalingen

 • De Vakantieganger is gehouden om 50% van de reissom, zoals deze is vermeld in de boekingsbevestiging, binnen drie dagen na de totstandkoming van de Dienstovereenkomst aan Mascott te betalen op het door Mascott opgegeven rekeningnummer. De tweede (en laatste) aanbetaling dient minimaal zes/acht weken voor aanvang (afhankelijk van de voorwaarden van het charterbedrijf) van de reis te worden voldaan.
 • Bij vertrek binnen de 6 weken na boeking dient binnen de drie dagen na de totstandkoming van de Dienstovereenkomst 100% van de reissom betaald te worden.
 • Indien de Vakantieganger binnen de aangegeven termijn nog niet heeft betaald kan Mascott de Dienstovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.
 • Mascott is bevoegd om de door de Vakantieganger aan het Charterbedrijf en/of Dienstverlener verschuldigde bedragen (geheel of gedeeltelijk) te incasseren.

 

Artikel 8. Beperking van aansprakelijkheid

 • Mascott is niet aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van het betrokken Charterbedrijf en/of Dienstverleners, noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie.
 • Mascott draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden worden opgesteld of uitgegeven.
 • Mascott aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, letsel of beschadiging ontstaan tijdens de reis- en charterperiode.
 • Voor zover Mascott zelf toerekenbaar te kort schiet en de Vakantieganger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Mascott beperkt tot maximaal eenmaal de door Mascott aan de Vakantieganger gefactureerde (en door de Vakantieganger betaalde) reissom.
 • Mascott is niet aansprakelijk voor schade, die vergoed zou zijn onder gebruikelijke reis- en/of annuleringsverzekeringen (als de Vakantieganger een dergelijke gebruikelijke reis- en/of annuleringsverzekering gesloten zou hebben). Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is ook van toepassing in de situatie dat de Vakantieganger niet een reis- en/of annuleringsverzekering heeft gesloten. Die keuze komt voor rekening en risico van de Vakantieganger zelf.


Artikel 9. Klachten

 • Indien de Vakantieganger problemen (en/of onduidelijkheden) heeft of ontdekt tijdens de charterperiode, dient de Vakantieganger deze direct aan Mascott kenbaar te maken. (indien lokaal geen oplossing wordt geboden) Klachten die niet onmiddellijk door de Vakantieganger aan Mascott werden gemeld kunnen later niet door Mascott in behandeling worden genomen.


Artikel 10. Overige bepalingen

 

 • De Rechtbank Antwerpen is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de Vakantieganger en Mascott.
 • Door het maken van een boeking, telefonisch, per email of via onze website, verklaart de Vakantieganger kennis te hebben genomen van alle toepasselijke voorwaarden als bovenomschreven en hiermede uitdrukkelijk akkoord te gaan.
 • Mascott probeert met haar algemene voorwaarden eventuele discussies en problemen te vermijden. Indien u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen heeft over uw boeking vernemen wij dat graag per telefoon of per e-mail voordat de vakantie plaats vindt.

 

Artikel 11. Extra voorwaarden Flottieljezeilen

 • De flottielje gaat door vanaf een vooraf bepaald minimum aantal volgboten en eventueel ook bezetting van de kajuiten op het leidingjacht. Deze minima worden bepaald door de organisator en bekend gemaakt per specifiek flottielje
 • De keuze van het jacht kan pas worden bevestigd op het moment dat er voldoende bezettingsgraad is en de flottielje zeker kan doorgaan. Indien de flottielje door gebrek aan deelnemers niet kan doorgaan dan worden de reeds ingeschreven deelnemers ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (bepaald door de organisator en bekendgemaakt per specifiek flottielje) hiervan verwittigd. Zij hebben dan de keuze tussen volledige annulatie van hun reservatie of omzetting ervan naar een normale bareboat-reservatie.
 • Indien de flottielje op het laatste moment niet kan doorgaan door onbeschikbaarheid van de flottieljeleiding dan blijft de verantwoordelijkheid van Mascott beperkt tot het terugbetalen van de flottieljetoeslag. Alle deelnemers worden daarom aangeraden om een annulatieverzekering te voorzien. Deze kan via Mascott bij Allianz worden afgesloten.
 • Indien de flottieljeleiding ter plaatste voor meerdere dagen niet kan doorgaan door ziekte of bvb schade aan het leidingjacht dan beperkt de aansprakelijkheid van Mascott zich eveneens tot het terugbetalen van de flottieljetoeslag (vanaf 4 dagen zonder leiding).
 • Voor schade en/of derving van het reisgenot als gevolg van fouten van de flottieljeleiding kan Mascott niet aansprakelijk worden gehouden. De gegeven informatie van de flottieljeleiding ontslaan de huurder nooit van zijn verantwoordelijkheid over het eigen schip en bemanning. De huurder blijft steeds de eindverantwoordelijke van zijn beslissingen.